A www.Holszolizz.hu/www.Szoliterkep.hu (továbbiakban: Adatkezelő) a weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók, regisztrálók, hírlevélre feliratkozók, (a továbbiakban: Érintett vagy Felhasználó) adatait kezeli.

Az Érintett a Honlap látogatásával automatikusan – technikai adatok tekintetében -, egyéb adatai tekintetében regisztrációval, hírlevélre feliratkozással, nyereményjátékra feliratkozással külön feltüntetett jelölőnégyzet megjelölésével fogadja el a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakat. Az Érintett hiteles, valós adatokat köteles megadni Adatkezelő részére (valótlan adatok megadásából keletkező kárt az Érintett köteles megtéríteni). A hibásan vagy hiányosan megadott adatokból adódó következményekért kizárólag az Érintett felel. Az Adatkezelő az adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi. Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a Honlap látogatásával és a Honlapra történő regisztrációval, hírlevélre feliratkozással, nyereményjátékra jelentkezéssel elfogadja az Adatkezelési, Adatvédelmi Szabályzatban és Tájékoztató és Felhasználási Feltételekben foglaltakat (a továbbiakban: Szabályzat vagy szabályzat), és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelésekhez.

Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, illetőleg adott esetben jogszabályi kötelezettségen, amely meg van határozva jelen szabályzatban. Amennyiben az Érintett más harmadik személy adatait adja meg, úgy az ahhoz való hozzájárulást az Érintett köteles megszerezni adott harmadik személytől, e tekintetben Adatkezelő felelőssége kizárt. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a feltöltés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Minden ilyen esetben az Érintett köteles Adatkezelő és harmadik személy kárát, sérelemdíját megtéríteni és az Adatkezelőt mentesíteni. Jelen szakaszban foglaltak az elektronikus levelezési címre is vonatkoznak.

1. Adatkezelések célja

Az Adatkezelő a Honlapra látogatók – technikai adatok - és regisztrálók, hírlevélre feliratkozók, nyereményjátékban résztvevők tekintetében kezeli az Érintettek adatait. A regisztráció tekintetében az adatkezelés célja, hogy minél relevánsabb tartalmat szolgáltasson a felhasználó számára. A regisztráló személy regisztrációja útján jogosulttá válik véleményt fűzni az adott tartalmakhoz. A regisztráció tekintetében az adatkezelés célja a Honlapon történő tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalom megjelenítése. A hírlevél küldése tekintetében az adatkezelés célja a feliratkozó személyek részére tartalom – és 3. személy hirdetése/reklámja, saját szolgáltatásairól információ – biztosítása a Honlap témája alapján, illetőleg annak alapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a vonatkozó jogszabály által előírt adatkezelési kötelezettség (lásd 2. pont).

Ezen felül a Honlapon előfordulhat nyereményjáték, és ebben az esetben az adatokat – a jelen és a nyereményjáték szabályzat szerint – az Adatkezelő kezeli az adatokat. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait is kezeli. Az Érintettek kifejezetten hozzájárulnak, hogy az általuk megadott, a feltöltött/elküldött regisztrációban szereplő adatokat az Adatkezelő a vonatkozó törvények adta keretek között célhoz kötötten az itt meghatározott célok érdekében kezelje. Az adatfeldolgozást is az Adatkezelő végzi számítógépes rendszerein keresztül illetőleg tárhely 2 szolgáltatót vesz igénybe, aki az adatokat tárolja a tárhely szolgáltatására tekintettel (adatfeldolgozó). Amennyiben az Érintett túllépi a személyes adatok körét és különleges adatot ad meg (pl. emailben), annak esetleges kezeléséhez kifejezetten hozzájárul jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával, Adatkezelő tájékoztatja azonban Érintettet, hogy kizárólag az Adatkezelő által kért adatokat kezeli (Adatkezelő nem kezeli az ilyen, általa nem kért adatokat). A jelen szabályzat elfogadásának módját pedig írásbelinek tekinti az Érintett.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli, más meg nem jelölt célra nem használja azokat. Hatósági megkeresésre, törvény általi kötelezés esetén azonban Adatkezelő a megkeresőnek (pl. hatóságnak) köteles az adatokat kiadni, ezt Érintettek tudomásul veszik jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával és ehhez ezúton kifejezetten hozzá is járulnak, így e tekintetben Adatkezelőnek további hozzájárulást nem kell kérnie az Érintettektől. E tekintetben Adatkezelőhöz az Érintettek igényekkel nem fordulhatnak. A megadott adatok tekintetében Adatkezelőnek felelőssége nincsen. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja kezelni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatkezelés kizárólag Magyarországon, belföldön történik. Az Érintett kijelenti, hogy jelen Szabályzat alapján adatai kezeléséhez hozzájárult, ezek jelen szabályzatban foglaltak alapján történő kezelése esetén kártérítési, kártalanítási, sérelemdíj és egyéb igényt nem érvényesít Adatkezelővel szemben.

2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintettek önkéntes, határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, félreérthetetlen beleegyező nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik kezelésére kerüljenek (teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedően). Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Illetőleg a hírlevél tekintetében meghatározott esetekben: a Gazdasági Reklámtörvényről szóló 2008. évi XLVIII 5.§ és 6.§ és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13.§/A 14.§, 14/A.§ szerint és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény 17.§-a alapján kerül sor, azzal hogy ahol az Érintett előzetes hozzájárulása szükséges ott az Adatkezelő erre figyelemmel van. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt Honlap látogatással, regisztrációval, hírlevélre feliratkozással, összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

3. Hírlevél, direkt marketing

Felhasználó előzetes, egyértelmű, önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján Adatkezelő jogosult hírlevelet küldeni a Felhasználó részére. A hozzájárulásra külön jelölőnégyzet bejelölésével kerülhet sor. A felhasználó jogosult leiratkozni a hírlevélről a hírlevélben megjelölt linkre kattintással, illetőleg az Adatkezelőnek eljuttatott email üzenet útján, amelyben kéri a hírlevélről leiratokozást. Postai úton is lehetőség van a leiratkozásra az Adatkezelő székhelyére címzett levéllel. A hírlevélre feliratkozáshoz nem szükséges az érintettnek regisztrálnia. A hírlevél 3. személyek hirdetéseit/reklámját is tartalmazhatja illetőleg az Adatkezelő társaság szolgáltatásaira, tevékenységére vonatkozó információkat. A Hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó nevét, elektronikus levelezési címét – email cím -, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A fentiek szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az Adatkezelő haladéktalanul törli és részére reklámot, hírlevelet az Adatkezelő ezen módon a továbbiakban nem közöl. Adatkezelő az ilyen hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. A visszavonás, megtiltás postai és elektronikus úton is lehetséges a jelen szabályzatban megadott Adatkezelői székhelyre és megjelölt email címre – lsd. 3. pont. A nyilatkozatot tevő személynek egyértelműen azonosíthatónak kell lennie. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe Adatkezelő által, a szolgáltatások igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a 5 Felhasználó érdekében szükséges, vagy a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak. A hírlevél tartalmazhat elektronikus hirdetést és kereskedelmi kommunikációt is. Adatkezelő tilalmi listát vezet a a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény 21.§ alapján, ahol azon személyek nevei és lakcímadatai szerepelnek - a jelen szabályzat szerint – akik kérték az adott cél miatti kezelés megszüntetését vagy esetleg a hírlevél tekintetében nem adtak hozzájárulást vagy adataik letiltásra kerültek – amennyiben az Adatkezelő igénybevett személyi adat és lakcímnyilvántartás szervétől vett át adatot a jogszabályokban meghatározott módon. Ennek célja, hogy az itt szereplők adatai ne kerüljenek többet átvételre és velük újra kapcsolatfelvétel ne legyen. E tekintetben az Adatkezelő biztosítja, hogy a szükséges mértékig használja fel az adatokat, amely a fentiekben került részletezésre, nem kapcsolja össze más állománnyal, más célra nem használja fel és biztosítja az Érintettek jogainak gyakorlását a jogszabályok és jelen szabályzatban foglaltak szerint. Amennyiben a Honlapon regisztráló, hírlevélre feliratokozó, más módon adatait megadó személy kéri adatainak törlését, vagy megtiltja hírlevél küldését stb. annak megtörténtéről az Adatkezelő elektronikus levél útján –írásban- tájékoztatja az Érintettet. 

4. E-mail címek kezelése

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek kezelése jogszerűségére, így azokat a jelen szabályzatban – és a játékszabályzatban - meghatározott módon kezeli. Az e-mail címek kezelésére elsősorban az Érintett azonosítása, a regisztrációja, nyereményjátékban részvétele, hírlevélre feliratkozása kapcsán kerül sor. A regisztrációkor, hírlevélre feliratkozáskor, nyereményjátékban részvételkor megadott email cím alapján Adatkezelő jogosult kapcsolatba lépni Érintettel. Az elektronikus levelezési cím – email cím – alapján Adatkezelő jogosult szükség esetén, jogsértés, kérdés, nyereménnyel kapcsolatos egyeztetés esetén kapcsolatba lépni az Érintettel.

5. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását (mindent megtesz, ami szükséges a titok- és adatvédelemi szabályok érvényre juttatásához). Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan – fentiekben meghatározott - harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja (a fentiek betartásával) vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. A Felhasználó elősegítheti az adatok biztonságban létét azzal, hogy gyakori jelszócserével, nehezen kitalálható jelszavak megadásával és biztonságos böngészőprogram használatával meg